×

Vabalofilmai.lt pirkimo – pardavimo taisyklės

  1. Sąvokos

1.1. Vabalofilmai.lt – tinklapis, kuriame yra parduodamos pardavėjo prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Vabalo filmai“, juridinio asmens kodas 304064590, PVM mokėtojo kodas LT100009574815, registruotos buveinės adresas Dvaro g. 50, Meiskių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj., LT-96278, el. pašto adresas – info@vabalofilmai.com. Vabalofilmai.lt šiose Taisyklėse suprantamas kaip Pardavėjas.

1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Vabalofilmai.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Vabalofilmai.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.6. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi Vabalofilmai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.7. Privatumo politika – Vabalofilmai.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Vabalofilmai.lt. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.

1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

1.9. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Vabalofilmai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas Taisykles patvirtina pirmosios registracijos Vabalofilmai.lt metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos metu, Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo atliekamiems pirkimams Vabalofilmai.lt iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo www.vabalofilmai.lt. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos nuo jų paskelbimo momento, o Pirkėjas apie Taisyklių atnaujinimą supažindinamas Taisyklių 2.4 punkte numatyta tvarka.

2.3. Pirkti Vabalofilmai.lt turi teisę tik Taisyklių 1.3 punkte apibrėžti Pirkėjai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Vabalofilmai.lt.

2.4. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Vabalofilmai.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba www.vabalofilmai.lt arba formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Vabalofilmai.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys bus perduodami Pardavėjui, ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo nustatyta tvarka, taip pat laikantis Pardavėjo prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Vabalofilmai.lt: internetu užsiregistruodamas Vabalofilmai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį); internetu nesiregistruodamas Vabalofilmai.lt;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Vabalofilmai.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Vabalofilmai.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.5. Pirkėjo užsakytos prekės ar paslaugos instrukcija lietuvių kalba pateikiama per ne vėlesnį terminą nei numatytas prekės pristatymas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ar paslaugą ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės ar paslaugos aprašyme Vabalofilmai.lt.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Vabalofilmai.lt duomenų bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Vabalofilmai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Vabalofilmai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Vabalofilmai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Vabalofilmai.lt naudojimosi taisyklių ir kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Įsigijęs paslaugą – Filmo peržiūrą, Pirkėjas įsipareigoja šia paslauga naudotis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams, bet ne komerciniams ir ne viešiems tikslams, ir laikytis Pirkėjui keliamų reikalavimų, kad:

5.3.1. nekopijuos, neplatins, neatkurs, nenuomos, neskelbs, netransliuosite, neskleis, neperduos arba neviešins Paslaugos turinio ir/arba neleis kitam asmeniui atlikti tokius veiksmus;

5.3.2. nesisiųs, neperduos jokio Paslaugos turinio ar nesidalins juo, nesinaudos turiniu per įrenginį, kurio nesate registravę, ir/arba netaikys mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą trečiosioms šalims;

5.3.3. neapeis, nekeis, nepanaikins, nenaudos Paslaugos struktūros arba nepertvarkys, neardys (neskaidys), nekeis Paslaugos, nekurs Paslaugos išvestinių produktų arba jokiu kitu būdu nemanipuliuos bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kuri yra Paslaugos dalis. Už šių nuostatų ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus Pirkėjas atsakys LR įstatymų numatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.2. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Vabalofilmai.lt tinklapio priemonėmis arba Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Pirkėjas.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Vabalofilmai.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Vabalofilmai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Vabalofilmai.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Vabalofilmai.lt Paskyroje ar www.vabalofilmai.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Jeigu Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Vabalofilmai.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių ar paslaugų pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Nesant galimybei pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės ar paslaugos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių ir paslaugų kainos Vabalofilmai.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

8.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu.

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ir paslaugas, patvirtinamas prekių ir paslaugų užsakymas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Pirkėjo pirktų prekių ir paslaugų PVM sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Vabalofilmai.lt paskyroje.

8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo. Anuliavus užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtą sumą pagal tokį anuliuotą užsakymą.

Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos Pardavėjui.

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

9.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

9.4.1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

9.4.2. Siunta iš Omniva paštomato arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per kurjerių pranešime, kad prekę jau galima atsiimti, Pirkėjui nurodytą laiką.

9.4.3. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis bus atitinkamai aprašyti kiekvienu prekės užsakymo atveju.

9.5. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę prekės gavimo momentu. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos būklės, kokybės ir/ar komplektacijos, Pirkėjas privalo tą pačią dieną informuoti Pardavėją raštu. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, nustatomų išorinės prekių apžiūros metu.

9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas ar jo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

9.9. Pirkėjas, prieš įsigydamas paslaugą – Filmo peržiūrą, turi įsitikinti, kad turi reikalingą įrangą, sistemą ir interneto ryšį, kad galėtų naudotis tokia paslauga. Įsigijus ir apmokėjus paslaugą – Filmo peržiūrą, Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 minučių nuo apmokėjimo, Pirkėjo nurodytu el. paštu atsiunčiama internetinė nuoroda ir prisijungimo slaptažodis vienkartinei peržiūrai iš vieno įrenginio. Tokios nuorodos ir/ar slaptažodžio negavęs arba gavęs neveikiančią nuorodą ir/ar slaptažodį ar pastebėjęs kitus defektus, nepriklausomus nuo paties Pirkėjo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, kad šis tuos defektus, techninius gedimus ar klaidas nedelsiant ištaisytų. Šių nepavykus pašalinti/ištaisyti per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas privalo Pirkėjui grąžinti visą už filmo peržiūros paslaugą sumokėtą sumą, nebent Pardavėjas susitartų su Pirkėju kitaip (termino pratęsimas, alternatyvi paslauga ir pan.).

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Vabalofilmai.lt parduodamos prekės ir paslaugos savybės nurodomos prie kiekvienos prekės ir paslaugos esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės ir paslaugos yra tinkamos kokybės bei atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei: 10.2.1. Prekė ir paslauga atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes, kurias Pardavėjas pateikė reklamuodamas tą prekę ir paslaugą Vabalofilmai.lt;

10.2.2. prekė ir paslauga tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės ir paslaugos paprastai naudojamos;

10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Vabalofilmai.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, atspalviu ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, atspalvio ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

10.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių), jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, tokiu atveju Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us). Jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us). 10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekes įsigijus www.vabalofilmai.lt tinklalapyje:

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:

11.1.1.1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;

11.1.1.2. prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;

11.1.1.3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius (pvz.: apsauginės kaukės, skydeliai ir pan.);

11.1.1.4. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

11.1.1.5. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;

11.1.1.6. laikraščių, žurnalų ar kitokių periodinių leidinių;

11.1.1.7. dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.

11.2. Pardavėjas taiko prekių grąžinimo Pardavėjui ir pinigų grąžinimo Pirkėjui garantiją nepraėjus 14 (keturiolikos) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, ir tuo atveju, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos, išskyrus atvejus, kai pakuotės ir/ar prekės brokas nustatomas ne dėl Pirkėjo kaltės. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija (jei ji taikoma), Pirkėjas privalo pranešti per Pardavėjo nustatytą garantijos terminą, skaičiuojamą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, el. paštu info@vabalofilmai.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.3. Pardavėjas taiko prekių pakeitimo Pardavėjui garantiją nepraėjus 14 (keturiolikos) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, ir tuo atveju, jei visos keičiamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos, išskyrus atvejus, kai pakuotės ir/ar prekės brokas nustatomas ne dėl Pirkėjo kaltės. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija (jei ji taikoma), Pirkėjas privalo pranešti per Pardavėjo nustatytą garantijos terminą, skaičiuojamą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, el. paštu info@vabalofilmai.com, pranešime privaloma nurodyti keičiamas prekes.

11.4. Gavęs prekę pakeitimui, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti ją ta pačia ar, suderinus su Pirkėju – analogiška, preke tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise.

11.5. Jei įsigytos ir Pirkėjui pristatytos prekės keičiamos kitomis ne dėl keičiamų prekių broko, defektų ar kitokių naudojimo ar kokybės netinkamumo faktorių, kilusių dėl Pardavėjo ar jo atstovų kaltės, Pirkėjui tenka visos su prekių grąžinimu bei keitimu susijusios išlaidos (pvz., siuntimo išlaidos) ir rizika.

11.6. Pinigai už prekę ar paslaugą grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę ar paslaugą jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

11.7. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, bei prekių pristatymo išlaidos.

12. Prekių ir paslaugų keitimo ir grąžinimo tvarka

12.1. Parduotų prekių ir paslaugų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

12.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:

12.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės ar paslaugos trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

12.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

12.2.3. kad prekė ar paslauga būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke ar paslauga, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

12.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės ar paslaugos pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

12.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės ar paslaugos kokybė, proporcingai sumažinta prekės ar paslaugos kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės ar paslaugos kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę ar paslaugą pataisyti arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti.

12.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės ar paslaugos kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:

12.4.1. nustatomas prekės ar paslaugos defektas, kilęs dėl Pardavėjo kaltės;

12.4.2. Pardavėjas prekės ar paslaugos nepataisė ar nepakeitė arba prekę ar paslaugą taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės ar paslaugos grąžinimo išlaidų arba prekės ar paslaugos pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė ar paslauga buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės ar paslaugos kokybę;

12.4.3. prekės trūkumas yra esminis;

12.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.

12.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės ar paslaugos trūkumas yra nedidelis ir greitai Pardavėjo ištaisomas.

12.6. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@vabalofilmai.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

12.6.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

12.6.3. pateikti laisvos formos prašymą priimti atgal prekes ir grąžinti už jas sumokėtus pinigus, nurodant prekių grąžinimo priežastis ir, jei įmanoma, pridedant prekių broką įrodančią medžiagą (pvz., nuotraukas).

12.7. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.

12.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas. Jei prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

12.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

12.10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį, ir negrąžinami pinigai už tas paslaugas (filmo peržiūros), kuriomis Pirkėjas naudotis negalėjo dėl savo neturimų tam reikalingų priemonių.

12.11. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės ar paslaugos, Pirkėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti apie tai el. paštu info@vabalofilmai.com. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pekeitimui prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo grąžintas prekes.

12.12. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta. Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

12.13. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas tiesiogiai į Pardavėjui Taisyklėse ir sąskaitoje faktūroje nurodytą buveinę bei ar kitą Pardavėjo Pirkėjui nurodytą atstovybę arba per kurjerius Pigu.lt arba tiesiogiai Pardavėjui.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pigu.lt.

13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Vabalofilmai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Vabalofilmai.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.vabalofilmai.lt naudojimosi taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis Vabalofilmai.lt, vykdoma per Vabalofilmai.lt elektroninės prekybos tinklapyje ir šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją vykdo kitais būdais, Vabalofilmai.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

14.2. Vabalofilmai.lt šių Taisyklių, www.vabalofilmai.lt naudojimosi taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Vabalofilmai.lt įsigytos prekės ar paslaugos Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.